۲ اکتبر درگذشت سوانت آرنیوس

مجموعه: درگذشت های جهان تعداد بازدید: 74
۲ اکتبر درگذشت سوانت آرنیوس


سوانت آرنیوس (۱۹۲۷ـ ۱۸۵۹) برندۀجایزۀ نوبل شیمی در سال ۱۹۰۳ آرنیوس معتقد بود که اسیدها و بازها هنگام حل شدن در آب، بهطور جزئی یا کامل تفکیک میشوند و ذرههای بارداری به نام یونها را پدید میآورند.
این ایدۀ آرنیوس، در زمان خود یک ایدۀ انق بی بود.

پبهطوریکه اغلب شیمیدانها بر این باور بودند که مولکولها نمیتوانند به یونهای مثبت و منفی شکسته شوند.

به همین دلیل با دادن کرسی استادی بهوی مخالفت کردند. اما شیمیدانهای جوان در پژوهشهای خود به نتایجی دست یافتند که با نظریه آرنیوس همخوانی داشت.

این روند ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۹۰۳ می دی، جایزۀ نوبل شیمی به وی اهدا شد.

سوانت آرنیوس شیمیدان سوئدی طی پژوهشهایی که در دهۀ ۱۸۹۰ روی رسانایی الکتریکی و برقکافت ترکیبهای محلول در آب انجام میداد، به نظریهای برای اسیدها و بازها دست یافت.

او اسید را مادهای تعریف کرد که در آب حل میشود و یون هیدروژن ((H+)aq) یا پروتون پدید میآورد.

از نگاه او گاز هیدروژن کلرید ((HCl)g) چنین مادهای است؛ زیرا به هنگام حل شدن در آب، یونهای هیدروژن ((H+)aq) و کلرید ((Cl-)aq) پدید میآورد.

محلول آبی حاصل که این یونها را دارد، هیدروکلریک اسید نامیده میشود (شکل ٢،الف). مطابق نظریۀ آرنیوس باز، مادهای است که به هنگام حل شدن در آب یون هیدروکسید ((OH -)aq) پدید میآورد.

برای مثال، از دید آرنیوس NaOH یک باز است؛ زیرا براثر حل شدن این ترکیب یونی در آب، یونهای سازندۀ آن از هم جدا میشود و یونهای هیدروکسید را در آب آزاد میکند.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “۲ اکتبر درگذشت سوانت آرنیوس”

قالب تفریحی